De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

Algemene Ledenvergadering 2023


Agenda AVL zaterdag 1 april 2023

1.  Opening en vaststelling van de agenda*
2.  Mededelingen en ingekomen stukken
3.  Notulen jaarvergadering van 22 april 2022
4.  Jaarverslag 2022 secretaris
5.  Jaarverslag 2022 penningmeester
6.  Verslag kascommissie 2022
7.  Begroting 2023
8.  Bestuurswisseling**
9.  Activiteiten 2023
10. Fokreglement***
11. Uitreiking NITC trofee 2022
12. Rondvraag
13. Sluiting

*De leden kunnen punten aan de aan de agenda toevoegen. Deze moeten uiterlijk
5 dagen voor de jaarvergadering in het bezit zijn van het secretariaat. Een korte
toelichting wordt op prijs gesteld. Indien noodzakelijk zal ter vergadering een
nieuw agenda worden samengesteld.

**Volgens het bestuursschema zijn Marjanka Mokveld en Jet van Wijk dit jaar
aftredend. Marjanka neemt afscheid en Jet stelt zich weer een termijn beschikbaar.
In art. 8 lid 2 van de Statuten staat vermeld dat  leden zich ook onafhankelijk van
het bestuur kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie.
De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van tenminste 10 handtekeningen van
leden en minstens 5 dagen voor de jaarvergadering in het bezit zijn van het
secretariaat.

***Voorstel van het bestuur is om niet meer op het exterieur te keuren d.w.z.
tweemaal een Zeer Goed zou niet meer nodig zijn om te fokken.
Wel verplicht is om alle honden waarmee gefokt wordt op Corny Feet te testen.